Peking to Paris 2016, Marco Cajani, Alessandro Morteo, traguardo a Parigi

Peking to Paris 2016, Marco Cajani, Alessandro Morteo, traguardo a Parigi

Peking to Paris 2016, Marco Cajani, Alessandro Morteo, traguardo a Parigi